top of page
Gijs geheel.jpg
“Temporary” - Gijs Vanhee (België) - Ludgeruskwartier

🇳🇱New Mural @gijsvanhee "Temporary" (🇬🇧below) Deze mural zit vol details van dit project zoals de buiten lamp naast de voordeur, de steiger pijpen van de steunbalken in de flat er tegenover. De naam “Kroosduiker” op het zijl scheepje verwijst naar een onlangs overleden buurt bewoner die schepen in flessen verzamelde. Ook het raam, een stopcontact, de tuinslang, wasbak en zelf soep lepel die nog aan de gevel van deze woning hingen, verwerkte Gijs prachtig in de mural. Gijs uit België beschilderde het Info-huis van dit project en vertel zijn verhaal hier onder:

 

🇳🇱@gijsvanhee "Tijdelijk" Alles heeft een begin en een eind, niets duurt eeuwig. Ondanks onze neiging om permanentie te zoeken, werkt het leven niet op die manier. We bevinden ons midden in overgangsperioden, gevangen tussen keuzes en beslissingen, op zoek naar innerlijke rust. Dit huis is een van de vele huizen waar voormalige bewoners die tijdelijk moeten verhuizen terwijl er nieuwe woningen worden gebouwd. Sommige bewoners noemden deze plek al meer dan drie decennia hun thuis. Ze geloofden dat hun huizen voor altijd zouden blijven bestaan, maar werden geconfronteerd met hun tijdelijke aard. In mijn eigen leven ben ik ontelbare keren verhuisd, van het ene huis naar het andere. Ik heb een aantal jaren in tijdelijke voorzieningen gewoond en op een gegeven moment heb ik zelfs een paar jaar in een busje gewoond met mijn bezittingen verspreid over verschillende locaties. Met deze muurschildering wilde ik de essentie van het wonen in tijdelijke huisvesting vastleggen. Het toont bezittingen die in een container zijn opgeslagen, terwijl ze er bovenop kamperen, afdrijvend naar onbekende bestemmingen die nog niet bestaan. post laten bezorgen op een ander adres, verlangen naar een gevoel van nestelen en aarden, verlangen om je eigen wimpel te hijsen en een paar bezittingen koesteren die constant blijven. Zoals de huurmoordenaar in de film “Leon” die zijn plant van de ene hotelkamer naar de andere droeg. Hoewel deze muur op de nominatie staat om gesloopt te worden, zal hij nog minstens twee jaar staan, mogelijk langer.

Adres: Ludgerstraat 16/ muur in Varlarstaat

Koop hier een prachtige Giclée print van dit ontwerp.

 

🇬🇧 @gijsvanhee "Temporary"

This mural is full of details from this project, such as the outdoor lamp next to the front door, the scaffolding pipes of the support beams in the flat opposite and the name “Kroosduiker” on the side ship refers to a recently deceased neighborhood resident who collected ships in bottles. Gijs also beautifully incorporated the window, a socket, the garden hose, sink and even a soup spoon that still hung on the facade of this house. Gijs from Belgium painted the Info house of this project and tell his story in his post @gijsvanhee 

 

“Everything has a beginning and an end, nothing lasts forever. Despite our tendency to seek permanence, life does not work that way. We find ourselves in the midst of transitional periods, caught between choices and decisions, searching for inner peace.

 

This house represents one of many houses where former residents will be relocated temporarily while new facilities are constructed. Some of the residents called this place home for over three decades. They believed their houses would last forever, only to be confronted with their temporary nature. 

 

In my own life, I have moved countless times, shifting from one house to the other. I lived in temporary facilities for some years and at one point I even spent a few years living in a van with my belongings scattered across different locations. Through this mural, I aimed to capture the essence of residing in transitional housing. It depicts belongings stored in a container, while camping on top of it, drifting towards unknown destinations that do not yet exist. having mail delivered to a vague address, yearning for a sense of nesting and grounding, longing to raise your own flag, and cherishing a few possessions that remain constant. Like the hitman in “Leon” who carried his plant from one hotel room to another.

 

Although this wall is slated for demolition, it will stand for at least two more years, possibly longer. 

IMG_9197.jpeg
bottom of page